Over ons

Home » Gemeente » Over ons

Onze gemeente

Onze gemeente telt zo’n 2000 leden en komt elke zondag in een drietal kerkdiensten bij elkaar in de Maranathakerk in Bunschoten-Spakenburg.

In deze kerkdiensten zingen en bidden we samen en luisteren we naar Gods woord. Soms vinden er tijdens deze diensten ook bijzondere gebeurtenissen plaats, zoals de doop van kinderen of volwassenen, viering van het Heilig Avondmaal of belijdenis van het geloof door jongeren. De kerkdiensten worden hierdoor nog feestelijker.

Van tijd tot tijd worden er bijzondere diensten georganiseerd voor speciale doelgroepen of rond een speciale thema’s.
Deze bijzondere diensten worden altijd via het rooster aangekondigd.

Kerkverband

Als zelfstandige gemeente zijn we actief binnen het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.

Verbondenheid

We weten ons met elkaar verbonden door het geloof in de enige echte God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Die verbondenheid in geloof hebben we vorm gegeven in allerlei onderlinge contacten en afspraken. Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen.

Omgang

Geloven is niet maar voor waar aannemen van allerlei zaken. We willen omgaan met God,persoonlijk, maar ook samen een relatie met God hebben. In de gemeentes gaat het er om dat we elkaar stimuleren in die verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Eerbied

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de Bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die stimuleert om er naar te leven.

Trouw

We zijn een levende gemeenschap, waarin van alles gebeurt en zich ontwikkelt. Tegelijk willen we bewust in de traditie staan van de kerk van vroeger, van de eerste gemeentes af. We zijn niet de eersten die met God omgaan, en zullen ook de laatsten niet zijn. We proberen de spanning die daarbij hoort in trouw uit te houden.

Gereformeerd en Vrijgemaakt

De kerk van Spakenburg-Zuid is een gereformeerde kerk. Daarmee geven we aan dat we zijn voortgekomen uit de Reformatie van de 16e Calvijn, aangedrongen op herstel en terugkeer naar de bronnen van de kerk: De bijbel en de belijdenissen.

Naast Gereformeerd zijn we ook Vrijgemaakt. Daarmee geven we aan dat we als kerk zijn voortgekomen uit de “Vrijmaking” van 1944. In de jaren ’40 van de 20e besluiten, die niet overeenkwamen met de Bijbel en de belijdenissen, door de algemene kerkvergadering opgelegd aan de aangesloten, zelfstandige gemeenten. Er zat voor de mensen die zich aan besluiten niet konden houden, niets anders op dan zich vrij te maken van deze besluiten en nieuwe kerken te starten. Men maakte zich vrij van de menselijke ideeën en dwang, om zo alleen naar Gods Woord te kunnen luisteren. Dit zijn de “vrijgemaakte” kerken geworden.

Als gereformeerd vrijgemaakte kerk voelen we ons gebonden aan een aantal belijdenisgeschriften. In deze belijdenissen wordt een samenvatting van ons geloof geven. We hebben afgesproken dat alles wat in en door de kerk wordt gezegd, past binnen deze belijdenissen. Samen met veel andere kerken aanvaarden wij de volgende belijdenissen: