Diensten

Home » Gemeente » Diensten

Elke zondag worden in de Maranathakerk in Spakenburg 4 kerkdiensten belegd, 2 ’s morgens en 2 ’s middags. Deze diensten worden afwisselend geleid door één van de  predikanten van de gemeente. In deze kerkdiensten ontmoeten we onze God. Vanwege de grootheid van God en uit eerbied voor Hem, willen we de kerkdiensten op een ordelijke manier laten verlopen. Om de reden is de kerkdienst opgedeeld in een aantal vaste onderdelen. Deze zogenaamde “Orde van Dienst” of “Liturgie” ziet er als volgt uit:

Votum of gelofte (staande)
We belijden onze afhankelijkheid van onze God

Vredegroet (staande)
God komt naar ons toe met zijn genade en vrede.

Antwoordlied

Lezing van de Wet (ochtenddiensten)
In de ochtenddiensten worden door de predikant de 10 geboden voorgelezen. Deze geboden vormen de regels voor ons leven die we van God hebben gekregen.

Antwoordlied (ochtenddiensten)
Na het lezen van de Wet belijden we onze schuld in een antwoordlied.

Gebed
De predikant spreekt een gebed uit. De gemeente bid in stilte mee. We belijden onze schuld, bidden om vergeving en vragen Gods zegen over de kerkdienst.

Lezing van een gedeelte uit de Bijbel
Als basis voor de preek worden één of meer gedeelten uit de Bijbel gelezen. De Bijbel is het woord van God. Door te lezen in de Bijbel kunnen wij ‘horen’ wat God ons te zeggen heeft en kunnen wij hem steeds beter leren kennen.

Antwoordlied

Lezing van de tekst voor de preek
De preek wordt gehouden over een klein gedeelte uit de bijbel of over een onderdeel uit de Heidelbergse Catechismus. Dit vormt de “tekst” voor de preek.

Preek
De preek vormt het centrale deel van de kerkdienst. De predikant legt een gedeelte van de Bijbel uit. Wij kunnen daarvan leren hoe we ons dagelijks leven moeten inrichten en kunnen God daardoor nog beter leren kennen.

Amenlied
We antwoorden op de preek door het zingen van een lied.

Belijdenis van het geloof (middag- en avonddienst / staande)
In de middag- en avonddienst doen we, na de preek, belijdenis van ons geloof. Deze belijdenis is een samenvatting van wat wij geloven.

Gebed
Aan het eind van de kerkdienst danken we God voor zijn goedheid en wordt speciale aandacht worden gegeven aan zieken en mensen in nood.

Collecte
Via de collecte wordt geld ingezameld en kunnen wij God onze dankbaarheid tonen voor alles wat Hij ons heeft gegeven.

Slotzang (staand)

Zegen (staande)
Aan het eind van de kerkdienst krijgen we Gods zegen. God belooft dat Hij bij ons wil zijn en ons zal beschermen.